Jak wygląda statystyka rozwodów w Polsce?

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce liczba rozwodów w Polsce od kilku lat pozostaje stosunkowo stabilna. W 2020 roku w Polsce doszło do 60 377 rozwodów, co oznacza spadek o 3,3% w porównaniu do roku 2019. W stosunku do liczby zawartych małżeństw, wskaźnik rozwodów w Polsce wynosił około 29,1% w 2020 roku.

Pomimo stabilizacji wskaźnika rozwodów, w ostatnich latach zaobserwowano pewne zmiany w sposobie rozpadania się związków małżeńskich. W szczególności, coraz więcej rozwodów dotyczy małżeństw o długości krótszej niż 5 lat, a jednocześnie maleje liczba rozwodów małżeństw trwających ponad 10 lat.

Należy jednak pamiętać, że liczba rozwodów nie odzwierciedla w pełni rzeczywistej sytuacji związanej z jakością relacji między małżonkami, ponieważ wiele osób decyduje się pozostać w nieszczęśliwym związku z różnych powodów, w tym na przykład ze względu na dzieci, religię czy finanse.

Jak wygląda statystyka rozwodów w Polsce
reklama:

Jak wygląda procedura rozwodowa?

Procedura rozwodowa może różnić się w zależności od kraju, ale w Polsce wygląda ona następująco:

  1. Wniosek o rozwód – jedno z małżonków składa wniosek o rozwód do sądu rodzinnego właściwego dla miejsca zamieszkania małżonków.
  2. Rozprawa sądowa – po złożeniu wniosku o rozwód, sąd wyznacza termin rozprawy, na której małżonkowie muszą się pojawić. W czasie rozprawy sąd bada, czy faktycznie występują przesłanki do rozwodu, czyli np. trwałe i poważne naruszenie pożycia małżeńskiego, alkoholizm, narkomania, zdrada, przemoc itp.
  3. Orzeczenie o rozwodzie – jeśli sąd uzna, że przesłanki do rozwodu faktycznie istnieją, to wydaje orzeczenie o rozwodzie. Orzeczenie to staje się prawomocne po upływie terminu odwoławczego.
  4. Podział majątku – w związku z rozwodem małżonkowie muszą dokonać podziału majątku, jeśli taki istnieje. W przypadku, gdy małżonkowie nie potrafią uzgodnić warunków podziału, to sąd może wyznaczyć rzeczoznawcę, który sporządzi odpowiednią wycenę majątku.
  5. Ustalenie opieki nad dziećmi – jeśli małżonkowie mają nieletnie dzieci, to sąd ustala, z którego z rodziców będą one korzystać z opieki oraz ustala sposób wykonywania władzy rodzicielskiej.

Warto zaznaczyć, że w Polsce obowiązuje także tzw. rozwód bez orzekania o winie, czyli taki, który nie opiera się na okolicznościach, które doprowadziły do rozpadu małżeństwa. W takim przypadku jedno z małżonków może złożyć wniosek o rozwód, bez podawania przyczyn.

 

 

Czy małżonek może postulować o alimenty po rozwodzie?

Tak, małżonek może postulować o alimenty po rozwodzie w pewnych okolicznościach. W Polsce obowiązuje zasada wzajemnej pomocy małżonków, która oznacza, że każdy z małżonków powinien przyczyniać się do utrzymania drugiego, w zależności od swoich możliwości i potrzeb.

W przypadku, gdy po rozwodzie jeden z małżonków jest niezdolny do samodzielnego utrzymania siebie, a drugi małżonek posiada wystarczające środki finansowe, sąd może orzec o obowiązku płacenia alimentów na rzecz rozwiedzionego małżonka.

Orzeczenie alimentacyjne jest zawsze indywidualne i zależy od wielu czynników, takich jak na przykład dochody i możliwości zarobkowe obu małżonków, koszty utrzymania, wiek, zdrowie, czy też wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Warto jednak zaznaczyć, że nie każdy rozwiedziony małżonek ma prawo do alimentów, a wymóg udowodnienia potrzeby pomocy materialnej jest stosunkowo wysoki. W każdym przypadku, orzeczenie o alimentach po rozwodzie jest indywidualne i zależy od okoliczności danego przypadku.